VUM, a.s.

Váš partner v oblasti uhlíkových materiálov

Kontakt

Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom +421 45 601 34 06 carbon@vum.sk
Image Alt

Manažérske systémy

Od nepamäti je prirodzenou snahou človeka zlepšovanie. Vytvárame ultraľahké dopravné prostriedky, úsporné spotrebiče, účinnejšie motory, zefektívňujeme činnosti a procesy – to všetko s cieľom vytvárať lepšie prostredie pre budúce generácie. Naše produkty na báze uhlíka sú esenciálnou zložkou potrebnou pre výrobu špeciálnych druhov zliatin, nehrdzavejúcich ocelí či ušľachtilých kovov (napr. Cu). Rovnakou mierou akou sa modernizujú a vylaďujú ostatné odvetvia priemyslu, sa zdokonaľuje aj proces výrobu uhlíka s dôrazom na všetky aspekty: kvalitu, bezpečnosť a environment. Dôkazom toho, že sa nám tento cieľ darí napĺňať sú, okrem iného, aj ocenenia renomovanými medzinárodnými inštitúciami.

Kvalita

Stanovenie požiadaviek na kvalitu materiálov (surovín ako aj finálnych produktov), interných procesov a ako aj externe poskytovaných služieb je alfou a omegou fungovania VUM, a.s. od jej počiatkov – najprv vo forme definovania interného smerovania spoločnosti, neskôr podporené a ocenené certifikátom kvality ISO 9001.

Udržiavanie, ako aj následný rozvoj štandardov kvality je procesom, do ktorého sú bez výnimky integrované všetky oddelenia v rámci VUM, a.s. O tom, že je to proces komplexný, svedčia aj nasledovné ciele:

 • Jednoznačne definovať základné kvalitatívne parametre vstupných surovín a služieb, starostlivo vyberať a hodnotiť ich dodávateľov a udržiavať s nimi stabilné a korektné vzťahy
 • Udržiavať chod technologických zariadení v takom stave, aby bolo možné každý stupeň výrobného procesu viesť v súlade so stanovenými kvalitatívnymi požiadavkami
 • Poskytovať zázemie pre reprezentantov akademickej obce (študentov, ako aj ich odborných garantov) a v spolupráci s nimi rozvíjať projekty pre zlepšovanie kvality produktov a služieb
 • Zabezpečiť nástroje pre dodržiavanie interného plánu kontroly kvality, vykonávať jeho pravidelnú revíziu a analyzovať riziká a príležitosti
 • Na základe spätnej väzby od našich partnerov (dodávateľov, zákazníkov, zamestnancov, štátnych organizácií či audítorských tímov) zlepšovať kvalitu produktov a služieb

My vo VUM, a.s. si uvedomujeme, že zvyšovanie kvality našich produktov a služieb je nikdy nekončiaci proces, ktorý vyžaduje zapojenie každej entity spoločnosti. Len v takom prípade vieme dosiahnuť, že zlepšovanie bude nielen firemných sloganom, ale aj skutočnosťou, ktorú pocítia tak ako naši dodávatelia, odberatelia, ale aj zamestnanci.

Environment

Výroba kalcinovaných antracitov a rozmanitých uhlíkových hmôt pozostáva z radu technologických operácií, ktoré majú vplyv na viaceré zložky životného prostredia (voda, vzduch, pôda). Uvedomujeme si zodpovednosť voči prostrediu,, ktorého sme súčasťou, ako aj voči budúcim generáciám a preto sme si stanovili aj nasledovné environmentálne ciele:

 • Monitorovať zloženie surovín, pomocných a laboratórnych látok a eliminovať použitie tých, ktoré predstavujú zátaž pre životné prostredie
 • Rozvíjať nové projekty a investovať do modernizácie technológií s cieľom znižovať emisie, zvyšovať energetickú účinnosť a vylúčiť únik nebezpečných látok do prostredia
 • Dodržiavať princípy stanoveného programu odpadového hospodárstva, monitorovať a vyhodnocovať proces manipulácie s odpadmi, definovať zdroje odpadov a eliminovať ich
 • Zefektívniť proces internej logistiky tak, aby došlo k čo najoptimálnejšiemu toku materiálu v rámci spoločnosti. Rovnako sa zamerať na proces dodávok pre zákazníka, čím dôjde k zníženiu podielu emitovaných dieslových častíc
 • Eliminovať nadbytočný obalový materiál

Veríme, že plnenie vyššie uvedených dlhodobých cieľov, ako aj operatívnych krátkodobých úloh v oblasti ochrany životného prostredia sa budeme krok za krokom približovať k vízii modernej výrobnej spoločnosti.

Bezpečnosť práce

VUM, a.s. – to nie sú len produkty, zariadenia a technologické procesy, ale najmä ľudia, ktorí svojou prácou, skúsenosťami a vedomosťami tvoria srdce celej spoločnosti. S cieľom znížiť expozíciu zamestnancov sme sa zaviazali rešpektovať nasledovné princípy:

 • Pravidelne vyhodnocovať riziká a pracovných operácií a prijímať preventívne opatrenia na ich elimináciu
 • Vyvíjať nové produkty za použitia surovín a technológií, ktoré majú za následok nižšiu expozíciu zamestnancov chemickými a fyzikálnymi faktormi
 • Vypracúvať programy zlepšovania bezpečnosti práce a pravidelne monitorovať jeho dodržiavanie
 • Spolupracovať so štátnymi orgánmi a odborovou organizáciou v oblasti prevencie ochrany zdravia pri práci

Dodržiavanie vyššie uvedených zásad je pravidelne sledované nielen v rámci interných auditov a preskúmania manažmentom, ale aj inšpekčnými štátnymi orgánmi a renomovanou spoločnosťou TUV Slovakia.

Spoločenská zodpovednosť

Intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým sa vo VUM, a.s. snažíme rozvíjať všetky tri základné piliere (sociálny, ekonomický, environmentálny), aby sme naplnili koncept udržateľného rozvoja nevynechajúc dodávateľské, odberateľské či pracovno-právne vzťahy. Veríme, že angažovaním každého člena reťazca prispejeme k vytvoreniu lepšej budúcnosti pre nové generácie.