VUM, a.s.

Váš partner v oblasti uhlíkových materiálov

Kontakt

Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom +421 45 601 34 06 carbon@vum.sk
Image Alt

História

História spoločnosti je od jej vzniku v 50-tych rokoch minulého storočia úzko spätá s materiálmi na báze uhlíka a ich premenou v široké spektrum produktov. Primárne bola výroba orientovaná výhradne na anódovú hmotu určenú pre susediacu prevádzku na výrobu hliníka. Spočiatku jednotvárny výrobný program sa začal postupne diverzifikovať. Rozširovanie produktového portfólia bolo v 70-tych rokoch minulého storočia skôr intuitívne, zamerané na sprievodný sortiment pre hlinikárenský priemysel – ubíjacie hmoty. O dekádu neskôr, sa spočiatku veľmi nenápadne začala rozširovať výroba elektródových hmôt. A práve výroba elektródových hmôt, ktorá sa najprv javila len ako doplnkový sortiment začala na prelome 80-tych a 90-tych rokov naberať na intenzite, čo bol priamy dôsledok nielen transformácie trhu, ale aj spokojnosti ferozliatinárov. Dôkazom úzkeho vzťahu výrobca – odberateľ bol vývoj hmôt určených na rekonštrukciu panvového dna či uzatváranie odpichových otvorov iniciovaný práve dopytom vtedajších zákazníkov. V 90-tych rokoch vtedajšie vedenie spoločnosti cítilo nevyhnutnosť zvýšiť kvalitu ako životného, tak aj pracovného prostredia, čo sa prejavilo rozsiahlou modernizáciou a ekologizáciou výroby. Logickým dôsledkom mohutných investícií bolo v r.1997 získanie certifikátu kvality ISO 9001, neskôr sprevádzané aj certifikátmi ISO 14001 a OHSAS 18001.

Zatiaľ čo historicky výroba anódových hmôt dominovala nad hmotami elektródovými, vplyvom zvyšujúceho sa dopytu a rozširujúceho portfólia EH pre rôzne aplikácie výroby ferozliatin , začali elektródové hmoty Soderbergovho typu prevládať, až kým výroba anódových hmôt v r.2005 neustala. Tento rok bol prelomový aj z hľadiska kalcinovaných materiálov už ako samostatnej produktovej línie. Kým do toho času bol plynom kalcinovaný antracit – GCA vnímaný len ako prirodzená súčasť vlajkových produktov, od r.2005 boli marketingové aktivity rozšírené o ponuku kalcinovaných materiálov ako nauhličovadiel a napeňovadiel.

Z hľadiska neskoršieho formovania bol významný rok 2008, kedy VUM, a.s. prešla do rúk súčasného vlastníka. Zásluhou manažmentu spoločnosti došlo v uplynulých rokoch k výraznému skonsolidovaniu a vystuženiu produktového portfólia (ponuka kováčských uhlí či vysokokvalitných materiálov na filtráciu vody), ako aj k sformovaniu tímu odborníkov, ktorí udávajú smerovanie výskumno-vývojových aktivít a predstavujú základný stavebný kameň technickej podpory.